بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013

:اصول و تعهدات در ارتباط با کارفرمایان

: شرکت بانیان معماری نوین با سرلوحه قراردادن ارائه کیفیت مطلوب و جلب رضایت کارفرمایان خود را ملزم و متعهد به رعایت اصول و ضوابط زیر می داند

 ارائه مطلوب خدمات مشاوره ای قبل و بعد از اجرای پروژه ها به کارفرمایان -

 رعایت استاندارد ها، آیین نامه ها و دستور العمل های تخصصی -

 اجرای پروژه در کمترین زمان و با بهترین کیفیت -

 استفاده از پرسنل مجرب و کارآزموده در پروژه ها -

به کارگیری ابراز و لوازم، ماشین آلات و تجهیزات تخصصی به روز در اجرای پروژه ها -

 بهبود روز افزون کیفیت کاری در جهت جلب بیشتر رضایت کارفرمایان -ادامه

بخش طرّاحی و اجرابازگشت بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

:خط مشی و چشم انداز شوکت بانپان معماری نوپن


خط مشی شرکت با توجه به سیاست های بلند مدت جهت تامین رضایت کارفرمایان ،پیشرفت تخصصی و بهبود رو افزون تدوین شده است

از این رو

 انجام به موقع تعهدات با کیفیت مطلوب در چهارچوب زمان و بودجه تعیین شده به منظور ارزیابی فعالیت کارکنان شرکت -

 ایجاد ارتباط نزدیک مدیریت با پرسنل به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده -

 پایبندی به بهبود کمی و کیفی -

شناسایی عوامل موثر بر بهبود کیفیت از ابتدای طراحی تا اتمام پروژه و تقویت این عوامل جهت رسیدن به بالاترین کیفیت -

 افزایش سطح رضایت کارکنان از طریق بالابردن مهارت ها و تخصص آن ها و استفاده از سیستم –

ارزیابی عملکرد پرسنل رعایت استاندارد ها،آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی و انجام انواع بررسی ها کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده را به عنوان خط مشی خود قرار داده است.
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

:خط مشی و چشم انداز شوکت بانپان معماری نوپن


خط مشی شرکت با توجه به سیاست های بلند مدت جهت تامین رضایت کارفرمایان ،پیشرفت تخصصی و بهبود رو افزون تدوین شده است

از این رو

 انجام به موقع تعهدات با کیفیت مطلوب در چهارچوب زمان و بودجه تعیین شده به منظور ارزیابی فعالیت کارکنان شرکت -

 ایجاد ارتباط نزدیک مدیریت با پرسنل به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده -

 پایبندی به بهبود کمی و کیفی -

شناسایی عوامل موثر بر بهبود کیفیت از ابتدای طراحی تا اتمام پروژه و تقویت این عوامل جهت رسیدن به بالاترین کیفیت -

 افزایش سطح رضایت کارکنان از طریق بالابردن مهارت ها و تخصص آن ها و استفاده از سیستم –

ارزیابی عملکرد پرسنل رعایت استاندارد ها،آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی و انجام انواع بررسی ها کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده را به عنوان خط مشی خود قرار داده است.