بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013

بخش های مختلف شرکتبانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بازگشت بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

: بخش اداری مالی

: معاوت اداری مالی وظبفه کننرل و گردش امور جاری شرکت را از نظر اداری مالی و حسابداری  برسنلی، تدارکات خربد و انبارداری را به عهده دارد ابن بخش در روند فعالیتهای خود مواردی مانند

 زمبنه سازی بسنر مناسب برای مراودات بخشهای درون سازمان با بکدبگر و همجنبن ارتباط با ببرون سازمان

 رسیدگی به امور پرسنلی و نبروی انسانی  پبگبری امور مالی و حسابداری

 ندارک و تهیه تجهیزات و لوازم کار به روز برای پرسنل  انبارداری و سروبس نجهیزات و لوازم کار

را در دسنور کار خود دارد
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

: بحش اجرا

.این بخش مسئولیت طراحی و اجرای کلیه پروژه ها اعم از ساختمانی، تجاری، اداری و مسکونی و شهرک سازی و ... را به عهده دارد

: به طور کلی این بخش وظایفی از قبیل

 پیشبرد پروژ ه ها طبق برنامه زمان بندی و بودجه اختصاص یافته  ارائه زمان بندی و بودجه بندی پروژه ها

 بررسی پروژ ه های در حال قرارداد به لحاظ فنی و اجرایی و... را به عهده دارد
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

بخش توسعه


 بخش توسعه مسثولیت بازاریابی و تبلیغات، انجام فاز ١ پروژه های مختلف و پیگیوی آنها تا عقد قرارداد را به عهده دارد و وظایفی از قبیل

 بستر سازی بازاریابی و جذب کار  مستند سازی فعالیت های بازاریابی

 پیگیری تا عملیاتی شدن فعالیتهای بازاریابی  اراثه گزارش فاز ١ و مشاوره

 پیگیری پروژه های فاز ١ شده تا مرحله عقد قرارداد و... را به عهده دارد