بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013

bmncompany-architecture bmncompany-architecture continue back

Ghatar Tower

Area:17000 sqm

Employer:mr mokarram

Manager:en fallahian

Address:ghatar

bmncompany-architecture

International projects


bmncompany-architecturebmncompany-architecturebmncompany-architecturebmncompany-architecturebmncompany-architecturebmncompany-architecturebmncompany-architecture

Ghatr Palace

Area:33500 sqm

Employer:mr abdolnaser

Design by:banian memary novin

Manager: en kazemi

Address:ghatar

bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture

Dubai Tower 2

Area:34000 sqm

Employer:me kaafi

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:dubai

bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture

Uzbekistan Library center

Area:54000 sqm

Employer:tashkent municipality

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:uzbekistan

bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture

OFFICIAL & TRADING COMPLEX

Area:94000 sqm

Employer:tashkent municipality

Design by:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:uzbekistan

bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture bmncompany-architecture