بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013

back بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

National projects

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Area:942 sqm

Employer:tehran beautification org

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:tehran-valiasr street

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری continue بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Entrance of javanmardan amphitheatre

Area:2500 sqm

Employer:tehran municipality

Design by:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:hemmat highway


Entrance of javanmardan park

Area:1120 sqm

Employer:tehran municipality

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:hemmat highway
Entrance of noor complex

Area:1200 sqm

Employer:noor hospital

Design by:banian memary novin

Manager:banian memary novin

Address:jordan street

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Entrance of shiraz bazaar

Area:55000 sqm

Employer:private sector

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:shiraz

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Entrance:tehran gate 1

Area:340 sqm

Employer:beautification org

Design by:baninam memary novin

Manager:en.fallahian

Address:damavand highway

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Entrance:tehran gate 2

Area:3000 sqm

Employer:tehran beautification org

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:ghom highway

بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری

Entrance:tehran gate 3

Area:280 sqm

Employer:tehran beautification org

Design by:banian memary novin

Manager:en.fallahian

Address:garmsar highway


بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری بانيان معماری نوين،طراحی و معماری شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين شرکت ساختمانی بانيان معماری نوين