بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013

بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

Parking projects

بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

Parking project  1

Area:27500 sqm

Employer:tehran municipality

Design:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:tehran

بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

Parking project  2

Area:18000 sqm

Employer:tehran municipality

Design:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:tehran


بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

Parking project  3

Area:18000 sqm

Employer:tehran municipality

Design:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:tehranبانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی

Parking and commercial center

Area:30000 sqm

Employer:tehran municipality

Design:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:shahrak gharb tehranبانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی بانيان معماری نوين،طراحی و ساخت پارکينگ های طبقاتی continue back