بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری

ALL Copyright is reserved by bmncompany.com @2013-2014

بانیان معماری نوین،طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی،معماری بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Private sector projects

بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Shiraz palace

Area:1550 sqm

Employer:mr salmani

Design by:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:shiraz iran

بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Kordaan1 villa

Area:1200 sqm

Employer:mr rafiaa

Design by:banian memary novin

Manager:en jamshidi

Address:kordaan-karaj


بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Kordaan2 villa

Area:1300 sqm

Employer:mr ghasemi

Design by:banian memary novin

Manager:en jamshidi

Address:kordaan-karajبانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Raamsar villa

Area:900 sqm

Employer:mr kasraei

Design by:banian memary novin

Manager:en karimi

Address:raamsar-mazandaran
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Noor villa

Area:650 sqm

Employer:mr valaei

Design by:banian memary novin

Manager:en abrishami

Address:noor-mazandaran
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Damavand villa

Area:1250 sqm

Employer:mr soufianie

Design by:banian memary novin

Manager:en fallahian

Address:damavand
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان

Raamsar villa

Area:540 sqm

Employer:mr torabi

Design by:banian memary novin

Manager:en javid

Address:raamsar-mazandaran
بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان بانيان معماری نوين،پيمانکاری ساختمان back